Kutak za domaćine

Što pripremiti za Državni inspektorat?

• Rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
• Popis gostiju u elektroničkom obliku
• Sve izdane račune za tekuću godinu po rednom broju
• Evidenciju o prometu
• Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
• Na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču
• Potvrdu o uplaćenom paušalnom iznosu boravišne pristojbe, odnosno boravišne pristojbe po noćenju
• Potvrdu o uplati godišnjeg paušalnog poreza
• Potvrdu o uplati turističke članarine

Što Zakon o fiskalizaciji donosi iznajmljivačima?

Dana 3. prosinca 2012. objavljen je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12). Fiskalizacija u prometu gotovinom se uvodi radi učinkovitog nadzora ostvarenog prometa u gotovini i dužni su je provoditi svi obveznici fiskalizacije.

Što ovaj Zakon znači za iznajmljivače smještaja?
• Iznajmljivači koji su ostvarili prihode u iznosu do 149.500 kn prema evidenciji prometa za 2012. godinu nastavljaju plaćati paušalno porez na dohodak, te od 01.07.2013. kao mali obveznici fiskalizacije počinju izdavati račune iz Knjige uvezenih računa, koju prethodno ovjeravaju u Poreznoj upravi.
• Iznajmljivači koji su u 2012. godini ostvarili prihode u rasponu između 149 500 i 230 000 kn ne spadaju u paušaliste, vode poslovne knjige i shodno tome plaćaju porez na dohodak. Oni su obveznici fiskalizacije i dužni su izdavati fiskalizirane gotovinske račune od 01.01.2013.
• Iznajmljivači koji su u 2012. godini ostvarili prihode veće od 230 000 kn postaju obveznici PDV-a i obveznici fiskalizacije (od 01.01.2013.).
• 'Građani' iznajmljivači apartmana, soba i postelja (koji nemaju za tu djelatnost registriran obrt / poduzeće) nisu obveznici fiskalizacije. Istima se ne utvrđuje obveza fiskalizacije s obzirom da ne ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

Boravišna pristojba

Sredstva prikupljena od boravišne pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe

Boravišnu pristojbu plaćaju:
1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma ( charter, cruising ),
3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,
4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket aranžmana ( paušalnih putovanja ) odobrenih od strane školske ustanove,
4. sezonski radnici,
5. članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada,
6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
7. vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Visina boravišne pristojbe
Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela Uredbu o visini boravišne pristojbe u sljedećim iznosima:

BORAVIŠNA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU

Razred turističkog mjesta Glavna sezona 01.01.-31.12.
A - SUKOŠAN 8,00 kn
D – Debeljak, Gorica, Glavica 4,50 kn

Napomena:
Temeljem Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima ( NN 92/09 ), u svim općinama i gradovima Zadarske županije određena je glavna sezona za razdoblje od 01.01. do 31.12.

Paušalni iznosi boravišne pristojbe za iznajmljivače

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet koji se koristi za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja.
Na dodatne ( pomoćne ) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.
Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
Uplatnicu možete isprintati preko eVisitora ili zatražiti u uredu TZ-e.

Pregled iznosa boravišne pristojbe u kunama po svakom osnovnom krevetu:

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos
A - SUKOŠAN 1,00 300,00 kn
D – Debeljak, Gorica, Glavica 0,50 150 kn

Obveze osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu

1. ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji – Odjel za ugostiteljstvo i turizam, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20 tel: 023/350-182; fax: 023/350-150; e-mail: turizam@udu-zz.hr
Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:
- usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
- usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti,
- usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor,

2. Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini,
Tvrtke za izradu ploča:
a) „ROBI svjetleće reklame“ , Zadar, Put Nina 129a, tel 023/220-655, fax. 023/220-654,
Cijena 200.00kn s PDV-om na žiro- račun : HR7123600001101984276, u rubriku poziv na broj: datum ili KOD tvrtke.
b)“KORDUN MARKETING“ d.o.o. Krlovac, Matka Laginje 10, tel. 047/645-561, fax. 047/645-559,
Cijena 395,00 za nova rješenja, odnosno 230,00kn za rješenja izdana do 01.09.2007. Uplata na žiro-račun Hypo-Alpe Adria-Bank: IBAN HR8525000091101262713; model: 67, poziv na broj: OIB domaćina

3. u svakom objektu ( sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu ) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cjenik usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe,
te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik smještajne jedinice treba biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Od 01.01.2007.g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu,

4. prijavljivati i odjavljivati sve goste putem sustava eVisitor u roku od 24 sata,

5. knjigu gostiju voditi u elektroničkom obliku, nije potrebno voditi u obliku uvezene knjige,

6. izdati gostu račun ( u kopiji ) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku. U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe. Kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciji o prometu koju iznajmljivač treba voditi, a temeljem koje se vrši izračun turističke članarine. Ukoliko nemate knjigu Evidencije prometa, Obrazac EP možete preuzeti u Turističkom uredu ili ga sami kreirati na računalu.

7. utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima,

8. uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08., NN 88/10. i NN 110/15) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09.). Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjeseca za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Budući su mali iznosi za raspodjelu na 12mj, preporučamo plaćanje predujma u jednoj ili dvije rate u tekućoj godini. Konačni obračun podnosi se Poreznoj upravi na Obrascu TZ (u prilogu)do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Stopa članarine primjenjuje se na ukupni bruto prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu.

Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa, množi se s propisanim stopama za 2017.g. :
Razred A /Sukošan/ - 0,16150 %
Razred D /Debeljak, Gorica, Glavica/ - 0,11628%

Primjer izračuna turističke članarine za mjesto Sukošan:
- ukupni promet po računima iznosi 10.000,00 kn
primjer izračuna: 10.000,00 x 0,16150%=16,15 kn

U nalogu za plaćanje upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: Prolazni račun turističke članarine
IBAN primatelja: HR2710010051742527151
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ (obrazac obračuna turističke članarine)najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

9. uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave

Obračun RTV pristojbe u objektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji koji je stupio na snagu 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sukladno posebnom zakonu, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Ova mogućnost odnosi se na fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10).

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati:
• trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (članak 3. Zakona);
• ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac (iznajmljivači) (članak 28. Zakona);
• ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu ( seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) (članak 38. Zakona).

Plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe s obzirom na datum ishođenja odnosno prestanka rješenja o odobrenju tijekom godine

Temeljem Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) vezano za slučaj kada se rješenje o odobrenju ili prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način:

a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi puta:
- do 31. srpnja - plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 31. kolovoza - plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 30. rujna - plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- nakon 30. rujna - ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.

b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile:
- do 30. lipnja - ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.,
- do 31. srpnja - plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 31. kolovoza - plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- nakon 31. kolovoza - plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,

c) osobe koje su ishodile rješenje glede povećanja ili smanjenja smještajnih kapaciteta do 1. lipnja tekuće godine, boravišnu pristojbu plaćaju prema važećem rješenju.

Prestanak važenja rješenja o odobrenju

1. smrću iznajmljivača, osim ukoliko nasljednik iznajmljivača, utvrđen u rješenju o nasljeđivanju, odnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju stekla pravo vlasništva nad nekretninom u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge ( bolest, starost, poslovna nesposobnost i sl. ), sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, uz ishođenje rješenja o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležni ured pod uvjetom da može biti iznajmljivačem. Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže i izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge te suglasnost eventualnih suvlasnika,

2. odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatrag,

3. ako iznajmljivač ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja,

4. ako se utvrdi da je iznajmljivač, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

5. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku.

Rok važenja privremenih rješenja produžen do 31.12.2020.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 01.12.2016. usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Ovim izmjenama i dopunama produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, i to do 31. prosinca 2020. godine.

Time se omogućuje nastavak obavljanja djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu onima koji su ishodili privremena rješenja s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine, a do toga datuma nisu u mogućnosti pribaviti dokaz o uporabljivosti objekta zbog toga što postupci legalizacije nisu završeni, kao niti usklađenje stvarnih vlasničkopravnih odnosa sa stanjem u zemljišnim knjigama. U tom roku omogućilo bi se i podnošenje novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja.

Prema trenutno Važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, koji uređuje način i uvjete pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, propisana je mogućnost izdavanja privremenih rješenja, s rokom važenja najdulje do 31. prosinca 2016. godine s time da je uporabljivost građevine jedan od uvjeta za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti koji propisuje Zakon ugostiteljskoj djelatnosti.

Naime, ugostitelj, odnosno iznajmljivač, mora uz zahtjev za izdavanje rješenja za pružanje usluga priložiti i dokaz da građevina (objekt) u kojem će se pružati usluge ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu, bez kojih, prema tom propisu, nadležni ured ne može izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

S obzirom da nije izvjesno da će se postupci ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, kao i uređenje stanja u zemljišnim knjigama, završiti do 31. prosinca 2016. godine, predloženim izmjenama Zakona produžuje se rok važenja privremenih rješenja, kako bi se pružanje ugostiteljskih usluga, ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno u objektima za koje stvarni vlasničkopravni odnosi nisu usklađeni sa stanjem u zemljišnim knjigama, neometano nastavilo.

Izvor: www.mint.hr

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Propisi iz turizma

Događanja

Opširnije

Vodič
Gastronomija
Plaže
Okruženje
Aktivnosti

Sukošan Guide App

TZ Sukošan on Google Play TZ Sukošan on App Store